1. «Las notas de Prehistoria Mallorquina de Don Gabriel Llabrés y Quintana». Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana (BSAL) 31, n. 758-763 (gener-desembre 1953), pàgs. 27-34 i 2 làm.

 2. «Recientes hallazgos arqueológicos en Menorca». Quaderni Ibero-Americani : Attualità Culturale nella Penisola Iberica e America Latina. Torino: Associazioni studi iberici di Torino, n. 14, [abril 1953] pàgs. 333-335.

 3. «Las cuevas prehistóricas y los grabados rupestres de Menorca»Ampurias n. 15-16 (1953-1954), pàgs. 345-349.

 4. «Los “talayots” en la zona Norte de Menorca». Ibérica n. 18, 2ª època ( Barcelona, 1953), pàgs. 5-6.

 5. «La idea de dios en el hombre prehistórico». Iberica, 15 d’abril, de 1954.

 6. «Inventario de los monumentos megalíticos de Menorca». Revista de Menorca, 6a època, any 2 (juliol 1954), pàgs. 113-129.

 7. «La basílica paleocristiana de Son Bou y sus alrededores». Ibérica, 2ª època, n. 19 (Barcelona, 1954), pàgs. 302-303.

 8. «Molinos de mano prehistóricos». Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana (BSAL) vol. 31, n. 786-789 (1958-1959), pàgs. 593-607, 8 làm. i 1 full plegat.
  El full plegat du per títol “Características de los molinos de mano prehistóricos. Tabla de medidas”. Fa 34,5 x 43,5 cm.

 9. «Talaiots con más de un portal de ingreso». Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana (BSAL)  vol. 31, n. 786-789 (1958-1959), pàgs. 580-582 i 4 làm.

 10. «Cuevas prehistóricas de Mallorca». Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana (BSAL) vol. 31 n. 790-791 (1960), pàgs. 645-656 i 29 lám.

 11. «La toponimia de Mallorca». Boletín de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación (BCOCIN) n. 629 (octubre-desembre de 1960), 8 pàgs.
  Separata.

 12. «Ciudadela. Notas de arqueología de Catalunya y Baleares». Ampurias n. 22-23 (1960-1961), pàgs. 327-328.

 13. «Premier dolmen découvert à Majorque: Son Bauló de Dalt (commune de Santa Margalida)»  / Rosselló Coll, G. et B., Mascaró Pasarius, J. – En: Bull. Société Préhistorique Française 59, fasc. 3-4 (juillet 1962), p. 180-186 ; 24 cm.

 14. Breus notes descriptives de geografia i història de Menorca / J. Mascaró Pasarius. – En: Quaderns literaris Ponent : XVIII : homenatge a Menorca i a la cultura menorquina, part integral de la balear. – Palma de Mallorca, [s.n.], 1960.

 15. «Bibliografia: GIOVANNI LILLIU: I Nuraghi, torri prehistoriche di Sardegna. Cagliari, Edizioni La Zattera, 1962, 206 pàgs. 107 làm» (G. Llompart i J. Mascaró Pasarius). Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana (BSAL)vol. 32,  n. 792-795 (1961-1962), pàgs. 130-132.

 16. «Manifestaciones rupestres típicamente menorquinas en el sur de Mallorca» (Bartolomé Font Obrador i J. Mascaró Pasarius). Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana (BSAL) vol. 32, n. 792-795 (1961-1962), pàgs. 98-102.

 17. «Notas : La cueva funeraria del Primer Bronce de “Cala Sa Nau”, Felanitx, y el reciente hallazgo de un puñal de bronce en la misma». (Bartolomé Font Obrador i J. Mascaró Pasarius). Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana (BSAL) vol. 32, n. 792-795 (1961-1962), pàgs. 103-104.

 18. «El yacimiento de ánforas de las islas de Addaya». Noticiario Arqueológico Hispánico V, 1956-1961 (Madrid 1962), pàgs. 209-211.
  Separata amb moltes correccions ms de JMP.

 19. «Los materiales de la cueva de “Na Fonda”, Sa Vall (Ses Salines, Mallorca») (José Malbertí Marroig i J. Mascaró Pasarius). Ampurias n. 24, 1962, pàgs. 187-195, il.
  Separata.

 20. «Quatre lingots de plom romans». (J. Mascaró Pasarius i Cristòfor Veny).  Lluc  n. 496  (juny 1962),  pàgs. 167-171, il.

 21. «Terrisses i bronzes del Vilar de Talapí». Lluc n. 495, (maig 1962), pàgs. 141-143, il.

  .
 22. «Hondas baleares» (Gabriel Llompart i J. Mascaró Pasarius). Revista de dialectología y tradiciones populares, 18 (1962), pàgs. 125-135 (Madrid, Talleres Gráficos  Vda de C. Bermejo).

 23. «Typology of some new prehistoric monuments in Mallorca (Spain) ». (B. Font Obrador i J. Mascaró Pasarius). Studi Sardi ( Università degli studi de Cagliari. Instituto per gli studi sardi. Gallizzi-Sassari) vol. 18 (1962-1963), 6 pàgs. , VIII làm.

 24. «L’illa de Menorca: un museu d’arqueologia a l’aire lliure». Serra d’Or , any VI n. 11 (novembre 1964), pàgs. 26-29 : il.

 25. «Bibliografía arqueológica de las Islas Baleares (Mallorca y Menorca) . Suplemento 1958-1964» [n. 1]. (Gabriel Llompart i J. Mascaró Pasarius). Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana (BSAL), 32 n. 789-800 (1964), pàgs. 325-348.

 26. «Monumentos talaióticos del término de Capdepera (Avance de su catálogo)». Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana (BSAL), vol. 32, n. 798-800 (1964), pàgs. 275-282, 5 làm.

 27. «Teules pintades i amb inscripcions aràbigues» (Jaume Busquets i J. Mascaró Pasarius). Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana (BSAL), 32 n. 798-800 (1964), pàgs. 323-324.

 28. «Monumentos talaióticos de Escorca (Avance de su catálogo)»Lluc n. 528 (març 1965), pàgs.79-81 ; n. 529 (abril 1965), pàgs. 113-116 ; n. 530 (maig 1965), pàgs. 142-144.

 29. «Esquema de la historia de la arqueología de Baleares». Revista Balear n. 1 (Palma, Diputació Provincial), 1965, 6 pàgs., il.

 30. «Monumentos prehistóricos de Alaró y alrededores». Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana (BSAL), vol. 32 n. 801-803 (1965), pàgs. 380-393 + un mapa plegat.
  El mapa té escala 1:25 000 i fa 23 x 25 cm, plegat a 23 x 16 cm.

 31. «Notas de arqueología de Cataluña y Baleares. Inca, Mancor de la Vall, Selva». Ampurias n. 30 (1968), pàgs. 313-320.
  Separata.

 32. «Noticia de algunas piezas arqueológicas rescatadas del fondo del mar en las islas Baleares»Archivo Español de Arqueología n. 41 (Madrid 1968), pàgs. 199-201.

 33. «El culto al toro en la isla de Menorca». Revista Horizonte, n. 2 (gener-febrer 1969), pàgs. 71-81, il.

 34. «Las Baleares: islas desconocidas». La Estafeta Literaria n. 426-427 (Madrid), 15 de setembre de  1969, pàgs. 43-47, il.

 35. «Grabados rupestres en forma de cruz». Revista de Menorca (1980-1981), pàgs. 96-101, il.

 36. «Aproximació a la toponímia mossàrab balear». (Joan Coromines i J. Mascaró Pasarius).  Societat d’Onomàstica (Butlletí Interior), n. 10 (1982), pàgs. 29-41.

 37. «Dos excursiones arqueológicas por Menorca». Anuario de Menorca 1982  (Mahón, editorial Menorca, 1982), pàgs. 71-77.

 38. «Los judíos en Menorca en la Baja Edad Media (El siglo XIV)». Maguen-Escudo (Caracas),  1985, n. 55 2ª época), pàgs. 21-39, il.

 39. «Toponímia i aigua (Menorca i enjondre)». Butlletí de la Societat d’Onomàstica (SOBI)  n. 26 (desembre 1986), pàgs. 36-37.

 40. «Menorca : simfonia de colors». (fotos, Jordi Sintes ; text Mascaró Laserius [sic]).  Avui és diumenge (Barcelona), 5 de juliol de 1987, pàgs. 4-7.

 41. «Un documento arqueológico del año 1828» . Espacio,  Tiempo y Forma. Revista de la Facultat de Geografía e Historia (Madrid, Uned), 1988, 5 pàgs.
  Separata. Serie II, 1, Historia Antigua. Homenatge al professor Eduard Ripoll Perelló.

 42. «Gumersind: entre el record i l’enyorança». Revista de Menorca. Publicació de l’Ateneu científic, literari i artístic de Maó, 2n trim. 1990, pàgs. 197-203, il.
  Separata. A peu de pàgina hi diu: “Conferència pronunciada a l’Ateneu de Maó”.

 43. «El hondero balear: la infantería ligera documentada más antigua de Europa. Jaime Mir: el hombre y su obra».  Cuadernos de historia militar 1, 1995, pàgs. 163-183 : il.

 44. «Esbozo histórico de las Islas Baleares. Durante los siglos XIV y XV, Mallorca fue el centro cartográfico más importante de Europa»El Santander, boletín informativo para el personal del grupo Santander, año 8, n. 34 (junio 1995), pàgs. 26, 27, il.
  A la coberta du la data de 1994, però a la portada hi du 1995.

 45. «Sicilia Catalana e Hispánica (I)».  Revista Espai Lluís Ribas : Notas Verano 96, n. 2 ( 1996), pàgs. 16-17, il.