1944Nomenat redactor en cap del diari Mural de la Quinta Bandera de la Legión. (primers d’agost)
1952L’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó nomena Josep Mascaró Pasarius, Josep Allès Quintana i Josep Salord i Farnés socis de mèrit i vocals de la Secció d’Estudis Menorquins, en reconeixement de les seves labors d’estudi o publicacions relatius a Menorca (26 d’octubre).
1952-1956?Secretari del Foto Club del Cercle Artístic de Ciutadella.
1953Secretari de la Secció d’Estudis Menorquins del Cercle Artístic de Ciutadella (des del mes de gener del 1953 i fins al 4 de novembre de 1955).
1953 o 1954És vocal de la Comissió Provincial de Monuments Històrics i Artístics de Balears.
1954Es fa soci de The British Institute (5 de gener).
1954Nomenat auxiliar de l’Arxiu, Museu i Biblioteca de Maó (mes d’abril).
1954S’afilia a la Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. (3 de juny).
1954Pren part en la constitució de l’Agrupació d’Estudis Oceanogràfics. JMP és el secretari i cap de les seccions d’arqueologia i geografia (mes de desembre).
1955Nomenat soci numerari de la Sociedad de Historia Natural de Baleares (8 d’octubre).
1955Participa a la VIII Reunión Anual de Arqueología com a co-delegat insular del Plan Nacional de Excavaciones Arqueológicas Submarinas, representant Menorca, a Badalona (23 d’octubre).
1956-1961Dirigeix el setmanari El Iris.
1956-195-?Dirigeix les Monografías mallorquinas (col·lecció Talaiot).
1957-19–?Dirigeix la revista mallorquina Tramontana (a partir del mes de gener).
1957És part del jurat dels premis Francesc d’Albranca, de relats curts sobre Menorca, convocats per la revista Tramontana i patrocinats per l’editorial Atlante i per la Casa de Menorca a Palma (mes de gener).
1957Assisteix com a delegat informador de la premsa local i de l’Agència de Madrid al Vè Congrés Internacional del Quaternari, celebrat entre el 10 i 13 de setembre a Mallorca.
1959És el soci actiu nombre 35 del Centro de Estudios Interplanetarios i delegat de la Sexta-Zona de Baleares a partir del 14 de setembre de 1959.
1958A més de col·laborador és redactor del diari Baleares (a partir del primer de febrer).
1960Ingressa a la Societat Arqueològica Lul·liana (27 de febrer ).
1960És membre del jurat del I Concurs Teatral de Ràdio Popular de Menorca (mes d’abril).
1962És un dels membres fundadors de l’Obra Cultural Balear (OCB).
1963Es fa soci de l’Istituto Internazionale di Studi Liguri (1r de gener).
1963-1980És nomenat vocal de la Junta de Govern de la Societat Arqueològica Lul·liana (11 de març ).
1964És vocal de prensa y propaganda de la Casa de Menorca a Palma (mes de març).
196- ?Presideix la Casa de Menorca a Palma.
1965Vocal de propaganda de la Casa de Menorca de Palma (20 de febrer).
1965Presideix la Casa de Menorca a Palma (sabem que el 13 de juny ja n’era president).
1966Director de la secció cartogràfica acabada de crear en aquell moment al diari Baleares (primers d’any).
1966És vocal de Cultura de la Casa de Menorca a Palma.
1967És jurat dels Premios de Urbanismo 1966 per les festes de Sant Antoni (mes de gener).
1967És vocal de Premsa i Propaganda de la Casa de Menorca a Palma (12 de febrer).
1967Participa, a Barcelona, en l’homenatge a Eduard Ripoll Perelló, fent un parlament. En aquest acte Bartomeu Font Obrador i JMP representen la Societat Arqueològica Lul·liana, l’Obra Cultural Balear, l’Estudi General Lul·lià i l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó. Durant aquest esdeveniment es va produir una anècdota recollida en un article (principi de juliol).
1968Accepta la proposta del president honorari Epifanio de Fortuny de pertànyer a l’ Institut de Culture Méditeranée com a representant a les Illes Balears (mes de febrer).
1968És nomenat membre corresponent de la Real Academia de la Historia (23 de març). El títol d’acadèmic el va rebre el dia 15 de desembre.
1968És secretari dels premis Siurell de Plata i dels nous premis Siurell de Fang.
1969És comissari esportiu del Ral·li Mallorca.
1969És vocal de Premsa i Propaganda de la Casa de Menorca a Palma.
1970És nomenat vocal de Premsa i Propaganda de la Junta Directiva de la Casa de Menorca a Palma (8 de febrer).
1970Patrocina i pren part en l’organització del Concurso de Historia y Arqueología Mallorquinas del diari Baleares (14 de febrer).
1970Fa part del jurat qualificador del concurs Ideas para el emblema de la ciudad de Manacor amb Jaume Lladó Ferragut i el prevere Jaume Lliteras, en el qual va ser premiat el projecte d’Antoni Riera Nadal en la segona convocatòria (mes de novembre).
1970És soci del Clube Português de Automoveis Antigos.
1970Forma part de la comissió executiva del Patronato Provincial de Excavaciones Arqueológicas Submarinas de las Islas Baleares.
1972- 197-?És vocal del Foment del Turisme. Quan Antoni Garau Mulet era president del Foment del Turisme, JMP i Lluís Ripoll dirigien la Comissió de Belles Arts i Defensa del Territori.
1973El mes de febrer forma part de la junta del Moto Club Mallorca.
1973Nomenat Consejero Insular de Bellas Artes pel Ministerio de Educación y Ciencia (mes de febrer ).
1973És membre del jurat del Concurs de poesia, prosa i glosat que s’organitza a Algaida.
1973És elegit acadèmic corresponent de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (25 de juny).
1974És vocal del Patronat del Museu Local de Calvià.
1975Fa part del jurat del Premi Bryant 1974.
1977Assisteix, representant el C.D. Menorca, a l’acte d’homenatge al Mallorca Alevín 76-77 (mes d’octubre).
1978És membre del jurat de Primer Concurs de Tir de Bassetja organitzat pel Teleclub de Sant Joan amb motiu de les festes patronals.
1980És membre del jurat del 1r Premio Don Bosco de cine documental de Menorca.
1981President de la Casa de Menorca a Palma.
1981Forma part del consell assessor de l’equip de la Revista de Menorca.
1983És membre del jurat del concurs Carrozas Escolares amb motiu de les Festes de la Beata a Palma.
1983Forma part del jurat del XII Concurs Infantil Sobre Circulació Vial convocat per la JGT de Palma.
1986Forma part del comitè organitzador a Menorca del XI Col·loqui de la Societat d’Onomàstica, celebrat a Maó (del 21 al 23 de març).
1986És membre fundador de l’Institut Menorquí d’Estudis i adscrit a la Secció d’Història i Arqueologia.
1987És membre del Jurat del I Concurs Escolar sobre el teatre, patrocinat pel Consell Insular de Mallorca.
1987És jurat dels Premis del Certamen-Exposició de Pintura i Escultura de Muro.
1988-1996Forma part del consell de redacció de la Gran Enciclopèdia de Mallorca, editada pel Grup Serra. És l’autor de fotografies, dibuixos i planimetries. La primera de les planimetries, de les moltes que va publicar, surt al volum I de la Gran Enciclopèdia de Mallorca. Igualment és membre del seu consell de direcció fins al volum XVIII.
1989Forma part del jurat del IV Concurs de Pintura Vila de Capdepera (mes de desembre)
1989És nomenat soci d’honor del Centre Cultural i Artístic d’Alaior.
1992Forma part del Jurat del I Certamen de Pintura S’Illot’92 convocat per l’associació de veïns de l’Illot (mes d’abril).
1992El mes de setembre és jurat del Premi d’Urbanisme convocat per l’Ajuntament de la Pobla (mes de setembre).
1993Forma part del Jurat del I Certamen de Pintura Fires i Festes organitzat per la galeria d’art Ducal i patrocinat per l’Ajuntament de Manacor (mes de maig).
1994És part del jurat del concurs de desfresses que es fa al castell de Son Vida (11 de febrer).
2002L’Obra Cultural Balear (OCB) ret homenatge als 31 socis fundadors amb motiu del 40è aniversari de l’entitat, d’entre ells Josep Mascaró Pasarius, dins l’acte Un horabaixa a Miramar (26 d’octubre).
SENSE DATAÉs el soci 1056 de Juventudes Musicales delegació de Palma (sense data).
SENSE DATAÉs membre de l’Instituto de Relaciones Culturales Balears-Israel (sense data).