S’Aranjassa / J. Mascaró Pasarius. – Escala aprox. 1: 3.800. – 65,2 x 50 cm (manuscrit, inèdit).

Gentilesa del senyor Sebastià Triay Fayas, propietari del lloc, i de Xavi Gomila Pons, que en fa aquesta descripció:

“Mapa de tanques del  lloc, autògraf   i signat  per Mascaró Pasarius,  amb  data de juliol de 1951. Escala aproximada  1:3.800… [sobre] cartolina de 65,2  cm  d’amplada  per 50 cm  d’alçada: Hi apareix la superfície del lloc,  amb  indicació de les finques amb les qual fa mitgera,  i el dibuix de les tanques del  mateix, amb  el seu  nom  a l’interior. Hi ha també una fletxa del  nord  i  un gravat a mà de  les  cases del  lloc, en què es  veu encara el campanar de l’antiga capella. Hi  ha també, al   costat,  l’escut des Mercadal.  Hi ha també dos requadres:  un duu per títol “Nombres corresponents a la  numeració” i hi figuren  els noms, amb la numeració corresponent, d’algunes tanques petites en les  quals no hi quep el nom  complet i   que es representen amb un  número.  I un segon requadre dit “Signos convencionales” on s’indiquen els símbols amb  què  estan  representats al mapa  diversos elements: el punt més alt,  diversos  tipus de vegetació… i els tres sementers de la  finca, cadascun  representat al mapa amb   ratlles de diferents  colors. La cartolina és  plena de  taques d’humitat i les indicacions dels  2  requadres són il·legibles  a simple vista (la tinta  s’ha esborrat i  només  es poden  llegir a  partir d’una  fotografia  propera).”