1. Binidonairet. –1954 (manuscrit, inèdit.)
    Gentilesa de Joan Pau Salort Salort, que ens explicà que aquest mapa, on apareix la microtoponímia, el va fer JMP a son pare, Carlos Salort. Tenien molt bona relació i JMP va estar a Binidonairet un temps mentre feia feina cartogràfica o d’investigació arqueológica.
    És un mapa de tanques del lloc, autògraf i signat per J. Mascaró Pasarius. A la imatge no es pot veure bé la data, però a l’extrem occidental del lloc hi diu “Binidunairet 1954”. No hi ha escala però molts dels costats de les tanques tenen anotada la distància en metres. Hi apareix la superfície del lloc,  amb  indicació de les finques amb les quals fa mitgera,  i el dibuix de les tanques amb  el seu  nom  a l’interior. Hi ha també una fletxa del  nord amb els quatre punts cardinals  i  un gravat a mà de  les  cases del  lloc. Hi  ha també, a un costat de les cases,  un escut que no hem pogut identificar i  a l’altre, l’escut des Mercadal.  Hi ha també un requadre que duu per títol “Signes convencionals” on s’indiquen els sementers dels  anys 1950, 1951 i 1952, amb colors diferents,  i símbols amb  què  estan  representats al mapa  diversos elements: els diferents tipus de vegetació, els diferents tipus de camins, l’era, els torrents i les síquies grosses, etc.