1969Participa, parlant sobre història de Mallorca, en el Curso de capacitación de actividades de tiempo libre, a l’alberg de la Victòria de la Secció Femenina, dirigit a alumnes del curs de Magisteri. Hi havia 83 alumnes procedents de Madrid, Girona i les Balears (mes de setembre).
1969Patrocina i promou el Concurso Escolar de Arqueología a Menorca.
1970Patrocina i pren part en l’organització del Concurso de Historia y Arqueología Mallorquinas del diari Baleares (14 de febrer).
1971El mes de juliol o el mes d’agost col·labora en els Cursos de Capacitación de Actividades de Tiempo Libre fets a l’Albergue de Juventudes Crucero Baleares en el torn de magisteri de la Sección Femenina del Movimiento.
1972Fa unes xerrades al Turno de Juventudes Albergue Crucero Baleares. Eren grups d’al·lotes de totes les províncies d’entre 17 i 21 anys afiliades a Juventudes de la Sección Femenina (els dies 21, 24 i 29 d’agost ).
1972Planifica, dirigeix i du a terme unes excursions culturals quinzenals, dirigides a alumnes i a professors dels centres escolars de Mallorca. Aquestes excursions són organitzades pel diari Baleares.
1979-1981Patrocina el Concurso Juvenil de Geografía e Historia de Menorca organitzat pel diari Menorca. També surt el concurs al setmanari El Iris ( 31 de març de 1979).
1987Dissenya, dirigeix i acompanya les excursions organitzades per la Cooperativa Agrícola Poblera amb la col·laboració dels centres escolars de la Pobla i en commemoració del 50è aniversari de l’entitat (del 20 al 27 de febrer).